Minska risken för komplikationer

Vad kan orsaka komplikationer?

VIKTIGA PUNKTER

  • Hyperglykemier har en avgörande betydelse för långsiktiga komplikationer

Många som har typ 1-diabetes undrar hur sjukdomen kommer att påverka deras liv, både nu och framtiden.

Långsiktiga komplikationer kan komma när man har haft diabetes en tid, särskilt om blodsockret har varit konstant högt (hyperglykemi). Högt blodsocker under längre tid kan påverka många delar av kroppen, bland annat ögonen, hjärtat, levern, njurarna, nerverna och fötterna..

Hyperglykemi kan orsakas av faktorer som:

  • Otillräckligt med insulin i förhållande till vad man äter
  • Man försöker undvika hypoglykemi och håller avsiktligt blodsockret högt
  • Felaktigt beräknad insulindosering
  • Man glömmer att ta injektioner eller bolusar
  • Man gör inte tillräckligt med blodsockertester vid egenkontroll av blodsockerhalten


För att minimera risken för komplikationer på grund av hyperglykemi är det viktigt att i så hög grad som möjligt hålla sig inom målintervallet för blodsockerhalten.

Innan jag började använda pump var jag väldigt rädd för långsiktiga komplikationer. Nu ligger mitt HbA1c på en acceptabel nivå. När det låg i den lägre änden av intervallet hade jag ofta blodsockerfall. Med insulinpumpen kan jag hålla HbA1c i rätt intervall utan svåra hypoglykemier.

- CHRISTIAN

VILKA ÄR DE VIKTIGASTE KOMPLIKATIONERNA TILL DIABETES?

De kroniska komplikationerna vid diabetes är oftast förknippade med cirkulationssystemet. Långa perioder med högt blodsocker kan påverka både små blodkärl (mikrovaskulära komplikationer) och stora blodkärl (makrovaskulära komplikationer).

Mikrovaskulära komplikationer
Alltför mycket glukos i små blodkärl kan ge skador som leder till nedsatt syn, njursjukdom, nervskador eller problem med blodcirkulationen.

Makrovaskulära komplikationer
Alltför mycket glukos i stora blodkärl kan leda till kranskärlssjukdom (hjärtinfarkter), perifer kärlsjukdom och stroke.
 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.