Hur du kan få till ett givande samtal
om hypoglykemier med din vårdkontakt

Rosie Walker (leg. sjuksköterska med naturvetenskaplig examen och lärarexamen)

Hypoglykemier kan vara en känslomässigt omtumlande aspekt av att ha diabetes. Att det händer vid något enstaka tillfälle känns kanske överkomligt. Ett fåtal tillfällen kan du kanske också stå ut med om du vet att det innebär att blodsockervärdet håller sig inom ditt målintervall. Men att bli riktigt låg kan vara utmattande, såväl fysiskt som känslomässigt. Det gäller särskilt om det är svårt att se något mönster i när känningarna kommer, om ingenting du gör tycks hjälpa eller om din vardag eller din sömn blir störd.

Att prata om hypoglykemier med din vårdkontakt ingår (eller bör ingå) i din normala behandling. Det kan vara väldigt givande med ett samtal med särskilt fokus på just känningar och om vad du kan göra för att undvika eller hantera dem. Här följer några förslag på hur du kan förmedla dina tankar och känslor kring dem och hur du kan övervinna eventuella svårigheter1:

  • Tänk igenom i förväg vad du vill ha ut av samtalet – information och idéer? Prover? Kanske ändrad medicinering eller kostrådgivning från en dietist? Eller så vill du kanske bara att din vårdkontakt ska förstå och bekräfta hur hypoglykemier påverkar dig och hur mycket du anstränger dig. Oavsett vad du vill uppnå: Lägg det på minnet eller skriv upp det så att det guidar samtalet. Om du kommunicerar med din vårdkontakt via e-post eller telefon kan du också meddela vad du vill diskutera på förhand. Du kan också ta med dig en kopia av den här artikeln, om du tror att det kan vara en bra utgångspunkt för samtalet. Om du förbereder dig på det här sättet blir det lättare att vara lugn och fokuserad under samtalet, särskilt om ämnet tenderar att uppröra dig.
  • Var beredd på att acceptera och överväga alla eventuella kommentarer från vårdkontaktens sida, t.ex. förklaringar eller förslag om dina känningar, och på att lägga fram dina egna synpunkter och idéer. Kanske har din vårdkontakt lärt sig av andra patienters erfarenheter och vill förmedla förslag som fungerat väl för dem. Din vårdkontakt kan också ha inblick i nya rön om hypoglykemier, antingen tack vare egen forskning eller genom att ha deltagit i konferenser och liknande.
  • Om vårdkontakten försöker avfärda din oro eller framställa känningar som en ”normal” del av att ha diabetes ska du stå på dig och ifrågasätta det han eller hon säger. Det går att hantera och undvika hypoglykemi, och du kan behöva stöd i att nå dit. Om vårdkontakten avfärdar din oro och rädsla eller ditt sätt att agera kan du överväga att byta vårdkontakt. Det är fullt möjligt om du känner att din nuvarande kontakt inte lyssnar. Om du anser att vårdkontakten inte vet tillräckligt och att du har stora problem med hypoglykemi kan du be att bli remitterad till en annan instans med erfarenhet och kunskap om hypoglykemi. 2
  • Var tydlig med vad som ska hända efter samtalet. Om ni lägger upp en plan där du ska ändra din kost, medicinering, motion, provtagning eller hantering av låga värden är det viktigt att ni preciserar hur länge planen ska gälla och hur du ska meddela vårdkontakten om hur det går. Om ni kommer överens om att vårdkontakten ska göra något bör ni också bestämma hur du ska få veta när det är gjort. Det är viktigt att ha realistiska förväntningar på nästa steg, särskilt om du vill ha färre känningar3. Om handlingsplanen är otydlig ska du inte dra dig för att fråga och be om fler detaljer. Det är ju trots allt du som måste göra allt det hårda arbetet och du som påverkas av resultatet!