Insulinpumpsbehandling

Vad innebär behandling med insulinpump?

Genom följande enkla frågor och svar kan du lära dig vad en insulinpump är och hur insulinpumpterapi fungerar, för att hjälpa dig att hålla blodsockernivåerna under kontroll.

VIKTIGA PUNKTER

 • Fördelar med insulinpumpsbehandling

Vad är en insulinpump och hur fungerar den?

En insulinpump är en liten elektronisk apparat, ungefär lika stor som en mobiltelefon, som enkelt kan bäras i bältet, i fickan eller till och med fäst vid bh:n, så att den blir praktiskt taget osynlig för andra och ger en  diskret behandling.

Pumpen kan hjälpa dig att efterlikna hur en frisk bukspottkörtel fungerar: pumpen ersätter, genom kontinuerlig subkutan insulininfusion (CSII), behovet av täta injektioner med penna genom att leverera exakta doser av snabbverkande insulin under dygnets 24 timmar på ett sätt som matchar kroppens behov.

 • Basaldos: En programmerad insulindos bestående av små mängder insulin som levereras kontinuerligt och efterliknar bukspottkörtelns basala insulinproduktion för kroppens normala funktioner (födointag ej inkluderat). Den programmerade dosen bestäms av diabetesteamet  baserat på dina personliga behov. Leveransen av basaldosen kan också anpassas utifrån dina egna dagliga behov, till exempel kan den fördröjas eller ökas/minskas under en bestämd tid: detta är inte möjligt med den basala insulininjektionen.

 • Bolusdos: Ytterligare insulin kan levereras ”på begäran” för att matcha den mat du kommer att äta eller för att korrigera ett högt blodsocker. Insulinpumpen har en bolusguide som hjälper dig att räkna ut bolusmängden baserat på inställningar som vårdpersonalen har ställt in i förväg och utifrån dina specifika behov. 

Pomp

Vilka är fördelarna med insulinpumpterapi och hur kan den bidra till bättre glukoskontroll?

Insulinpumpterapi har flera kliniska fördelar jämfört med behandling med multipla dagliga injektioner, till exempel12

 • bättre HbA1c-kontroll 
 • färre låga blodsocker 
 • mindre variation av blodsockret 

Den kan bidra till bättre justering av insulindosen, i synnerhet för måltider och över natten och kan på så sätt ge bättre glukoskontroll. 

MiniMed® 640G-insulinpumpen kan också ge följande fördelar, tack vare möjligheten att justera insulinleveransen:

 • Enklare dosering: Det kan vara komplicerat att räkna ut insulinbehovet med många aspekter som behöver tas hänsyn till. I MiniMed® 640G-pumpen bidrar den inbyggda bolusguidefunktionen (Bolus Wizard®) till att säkerställa noggrann dosering genom att ta hänsyn till eventuellt insulin som redan finns i kroppen, aktuellt blodsocker, kolhydratintag och personliga insulininställningar för att bestämma rätt dos.
 • Större flexibilitet: MiniMed® 640G-pumpen kan justeras omedelbart för att ge möjlighet till motion, under sjukdom eller för att leverera små bolusdoser som täcker måltider och mellanmål. Detta görs enkelt genom att trycka på en knapp. Det finns till och med ett alternativ med temporär basaldos som ger en proportionerlig sänkning eller höjning av den basala insulindosen. Det här alternativet kan användas exempelvis under motion eller vid sjukdom.
 • Större bekvämlighet: MiniMed® 640G erbjuder ytterligare bekvämlighet med en trådlöst ansluten blodsockermätare. Denna mätare skickar automatiskt blodsockervärden till pumpen, vilket möjliggör mer noggranna uträkningar av bolusguiden och diskret leverans av bolusinsulin.

Pumpterapi som system, hur kommer insulinet in i kroppen?

Insulinpumpen (1) har ett fack som innehåller en reservoar (2) som är fylld med insulin. Från pumpens reservoar levereras  insulin in i kroppen via ett infusionsset (3). Infusionssetet förs in i kroppen med hjälp av appliceringsenheten (4).

Infusionssetet ger insulinet  genom en mycket liten böjlig slang, kanyl, som ligger precis under huden. Infusionssetet kopplas till reservoarerna via en smal slang och det kan enkelt kopplas ifrån eller anslutas på nytt till kroppen när helst du vill göra det. Detta kan vara användbart när du till exempel vill simma, duscha eller sporta. Insulinpumpsystemets komponenter

Alla MiniMed® infusionsset och reservoarer är avsedda att fungera som ett system med pumpen och tillhandahåller en unik koppling  som har utformats för säkrare tillpassning än standardkopplingar. Den centrala delen i systemet är MiniMed®-kopplingen, som är patenterad*, unik och finns på varje infusionsset.

Insulinpump

En liten hållbar elektronisk enhet som har: 

- Knappar för programmering av insulin och navigering genom menyn 
- LCD-skärm i färg 
- Batterifack för ett alkaliskt AA-batteri 
- Fack för reservoar                                                                                            

Reservoar

En plastpatron som innehåller insulin som sätts fast i insulinpumpen. MiniMed®-reservoarerna är utrustade med ett överföringsskydd (en blå del högst upp som tas bort innan reservoaren sätts in i pumpen) som hjälper till att dra insulin från insulinampullen eller -pennan till reservoaren. En reservoar kan rymma antingen upp till 180 eller upp till 300 enheter insulin och laddas varannan eller var tredje dag samtidigt som infusionssetet byts ut.

MiniMed®-reservoarerna har utformats för att göra fyllningen till ett bekvämt förfarande.

Infusionsset

Ett infusionsset inkluderar en tunn slang som går från reservoaren till appliceringsstället på kroppen. Kanylen förs in med en liten nål som tas bort när kanylen har kommit på plats. Den appliceras på ungefär samma ställen (områden) på kroppen som du skulle ge insulininjektioner på. Infusionssetet byts ut varannan till var tredje dag.

MiniMed® infusionsset finns i ett stort urval av varianter (typ av kanyl, längd och vinkel) så att du kan välja det infusionsset som är bekvämt och säkert för dig.

Införingsanordning för infusionsset

Ett infusionsset placeras i appliceringsenheten och med en enkel knapptryckning appliceras infusionssetet snabbt och enkelt, med en praktiskt taget smärtfri procedur. 

Är insulinpump rätt för dig?

Många personer med typ 1-diabetes skulle kunna ha nytta av en insulinpump men vet kanske inte ens om det. Allmänt sett kan en person som upplever något av följande få bättre kontroll med en insulinpump:

 • Spruträdsla
 • Svårigheter att hantera toppar och dalar
 • Rädsla för låga blodsocker, särskilt nattetid
 • HbA1c utanför målintervallet
 • Reducerad medvetenhet om sina låga blodsocker
 • Farhågor om långsiktiga komplikationer
 • Behov av mer flexibilitet i vardagen

Prata med din läkare om insulinpumpterapi och om det skulle kunna vara rätt för dig.

Om du vill veta mer om fördelarna med pumpbehandling, KONTAKTA OSS ONLINE.

REFERENSER

 • 1 J. C. Pickup and A. J. Sutton Severe hypoglycaemia and glycemic control in Type 1 diabetes: meta-analysis of multiple daily insulin injections compared with continuous subcutaneous insulin infusion Diabetic Medicine 2008 :25, 765–774
 • 2 Bergenstal RM1, Tamborlane WV, Ahmann A, Buse JB, Dailey G, Davis SN, Joyce C, Perkins BA, Welsh JB, Willi SM, Wood MA; STAR 3 Study Group. Sensor-augmented pump therapy for A1C reduction (STAR 3) study: results from the 6-month continuation phase. Diabetes Care. 2011 Nov;34(11):2403-5. doi: 10.2337/dc11-1248. Epub 2011 Sep 20.
 • * Ly T.T, Nicholas J.A., Retterath A. et al. Reduction of Severe Hypoglycemia with Sensor-Augmented Insulin Pump Therapy and Automated Insulin Suspension in Patients with Type 1 Diabetes [abstract]. Diabetes 2013; 62 (supplement 1): 228-OR

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.