Kundsupport

Kontinuerlig glukosmätning och sensorer

ALLMÄNT

Vad är en glukossensor?

En glukossensor är en pytteliten elektrod som mäter glukosnivån. Den sitter under huden i vätska som kallas interstitialvätska, dvs. där cellerna får syre och näringsämnen, bland annat glukos. Glukossensorer är lätta att föra in. Man använder en automatisk införingsanordning, och liksom för många typer av infusionsset används en nål för att föra in glukossensorn. Nålen tas bort och den lilla böjliga elektroden (sensorn) sitter kvar under huden. Glukossensorn ansluts sedan antingen till en sändare så att glukosavläsningarna kan skickas till din insulinpump eller till en registreringsanordning så att avläsningarna kan sparas för nedladdning till programvara.

Behöver jag ändå ta blodprov med fingerstick för att mäta blodsockret om jag använder glukossensor?

Glukossensorer ersätter inte blodprov med fingerstick. Du måste fortfarande använda blodsockermätaren för att bekräfta en CGM-avläsning före behandling eller innan CGM-systemet kalibreras.

ANVÄNDNING

Vilka är de högsta och lägsta gränsvärden för alarm om glukosvärden som kan ställas in?

Alarm för högt värde kan ställas in på upp till 22,2 mmol/l och alarm för lågt värde kan ställas in på ned till 2,2 mmol/l.

Intervallen för gränsvärdena för högt och lågt kan ställas in av användaren. Du bör diskutera dina personliga gränser och inställningar för varningar med vårdgivaren.

Alarmen för högt och lågt glukos måste ligga minst 0,6 mmol/l ifrån varandra.

Om du ställer in gränsvärdet för högt glukosvärde på 10 mmol/l kan du inte ställa in gränsen för lågt glukosvärde högre än 9,4 mmol/l. Omvänt gäller att om du ställer in gränsvärdet för lågt glukosvärde på 2,8 mmol/l kan du inte ställa in gränsen för högt glukosvärde lägre än 3,4 mmol

Hur länge kan en glukossensor bäras? Har de ett utgångsdatum?

En och samma glukossensor kan bäras i upp till sex dagar i följd. Glukossensorerna har ett utgångsdatum som ligger sex månader framåt i tiden från tillverkningsdatumet. Utgångsdatumet finns angivet på utsidan av glukossensorkartongen och på varje enskild förpackning.

Vilken typ av batterier används i sändaren?

Sändaren har ett inbyggt batteri som kan laddas upp med den medföljande laddaren, men inte bytas. På grund av det inbyggda batteriet ska sändaren kasseras eller återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser.

Hur lång hållbarhet har sändaren?

Sändaren har 1 års garanti men kan många gånger fungera längre.

Behöver jag förvara mina glukossensorer kallt?

TemperatureVåra senaste sensorer behöver inte förvaras kallt. Enlite™ glukossensor kan förvaras i temperaturer mellan 2˚ och 30˚C utan att behöva kylas. Den typen av sensor går att identifiera genom att det finns en temperaturkurva på utsidan av varje enskild sensorförpackning eller på utsidan av glukossensorkartongen.

Våra glukossensorer har testats noga så att de säkert ska klara värme och kyla under transporten i transportlådor utan kylning.
Glukossensorerna får inte frysas.

Om du ändå väljer att förvara sensorerna i kylskåpet ska du låta den sensor du ska använda ligga framme i rumstemperatur ungefär en kvart så att den värms upp innan du använder den.

Var ska jag bära glukossensorn?

Placeringen av glukossensorn kan påverkas av klädsel, bekvämlighet, personliga preferenser eller erfarenhet. Du bör undvika att återanvända införingsställen du nyligen har använt. Många väljer att sätta sensorn i bukområdet, men vissa föredrar övre delen av skinkorna, eftersom det minskar risken för att sensorn ska utsättas för stötar och inte heller påverkas lika mycket av klädseln som om den sitter i midjan i skärp- och linningshöjd.

I bruksanvisningen till Enlite finns rekommendationer om lämpliga insättningspunkter för sensorn som ger så noggranna glukosvärden som möjligt

Hur vet jag att sändarens batteri håller på att ta slut? - MiniMed® Veo™

När sändarens batteri håller på att ta slut visas det på insulinpumpen eller mätaren. En varning om låg laddning av sändaren visas med meddelandet "SÄND-BATT LÅGT".

Från det första "SÄND-BATT LÅGT"-meddelandet om lågt batteri har du ca 5 dagar med oavbruten användning på dig innan batteriet tar slut helt. Se avsnittet om varningar och alarm för mer information.

Hur vet jag att sändarens batteri håller på att ta slut? - MiniMed® 640G

När sändarens batteri håller på att ta slut visas det på insulinpumpen eller mätaren. Pumpen visar ett meddelande om att sändarens batteri är lågt.

Då måste sändarens batteri laddas inom 24 timmar. Ladda sändaren så snart som möjligt. Se avsnittet om varningar och alarm för mer information.

Hur långt ifrån varandra kan sändaren och insulinpumpen vara?

Sändaren och insulinpumpen måste vara inom ca 2 meter från varandra för att den trådlösa överföringen ska fungera.

Vad händer om sändaren och insulinpumpen hamnar utanför räckvidden för överföring? - MiniMed® Veo™

Om sändaren och insulinpumpen är för långt ifrån varandra (mer än ca 2 meter) avges en varning i form av en ljudsignal, och något av meddelandena "SVAG SIGNAL" (svag signal) eller "TAPPAD SIGNAL" visas på skärmen. Med MiniMed Paradigm® REAL-Time insulinpump och kontinuerlig glukosmätning kan användaren ställa in hur länge insulinpumpen ska vänta innan den avger en varning om utebliven kontinuerlig mottagning av glukosdata från sändaren till insulinpumpen. Fördröjningen kan ställas in på valfritt värde mellan 5 och 40 minuter. Standardinställningen är 30 minuter.

Sändarens minne räcker i 40 minuter. Om sändaren och insulinpumpen är för långt ifrån varandra i mer än 40 minuter syns därför ett glapp i glukosdata där data saknas för den tiden.

Vad händer om sändaren och insulinpumpen hamnar utanför räckvidden för överföring? - MiniMed® 640G

Om sändaren och insulinpumpen är för långt ifrån varandra (mer än ca 2 meter) avges en varning i form av en ljudsignal, och något av meddelandena "FÖRLORAD SENSORSIGNAL" eller "SIGNAL EJ HITTAD" visas på skärmen.

Sändarens minne räcker i 10 minuter. Om sändaren och insulinpumpen är för långt ifrån varandra i mer än 10 minuter syns därför ett glapp i glukosdata där data saknas för den tiden.

Är radiofrekvenskommunikationen från min MiniLink™-sändare skadlig för mig?

MiniLink&trade-sändarens radiofrekvenseffekt är ca 1 000 gånger lägre än en mobiltelefons. När du pratar i mobiltelefon utsätts du hela tiden för radiofrekvensstrålning. Sändaren skickar däremot bara ut små "radiofrekvenspaket" som inte är skadliga.

Är radiofrekvenskommunikationen från min Guardian™ 2 Link skadlig för mig?

Guardian™ 2 Link -sändarens radiofrekvenseffekt är ca 1 000 gånger lägre än en mobiltelefons. När du pratar i mobiltelefon utsätts du hela tiden för radiofrekvensstrålning. Sändaren skickar däremot bara ut små "radiofrekvenspaket". Dessa är inte skadliga.

Hur stänger man av överföringen av data från MiniLink™-sändaren till insulinpumpen?

Sändaren börjar skicka data så snart den ansluts till glukossensorn. Den överför data även när pumpens kontinuerliga glukosmätning är avstängd. Därför ska du koppla loss glukossensorn från sändaren, men den kan sitta kvar på sin plats under huden.

Hur stänger man av överföringen av data från Guardian™ 2 Link till insulinpumpen?

Guardian™ 2 Link -sändaren börjar skicka data så snart den ansluts till glukossensorn. Den överför data även när pumpens kontinuerliga glukosmätning är avstängd. Därför ska du koppla loss glukossensorn från sändaren, men den kan sitta kvar på sin plats under huden.

KALIBRERING

Varför ska jag kalibrera?

Kalibreringen av systemet motsvarar ungefär att ställa klockan på rätt tid och emellanåt kontrollera att den fortfarande går rätt. Du initialiserar glukossensorn genom att ange en mätaravläsning för blodsocker som ger systemet en startpunkt. Du måste sedan ange minst två mätresultat från en blodsockermätare per dygn, en gång var 12:e timme. På så sätt synkroniseras glukossensorn med blodsockermätaren så att avläsningarna för den kontinuerliga glukosmätningen blir representativa för din blodsockernivå.

Hur ofta behöver MiniMed® Veo™-systemet kalibreras?

Kalibreringen är bara nödvändig när du använder CGM-funktionen för kontinuerlig glukosmätning på din insulinpump. MiniMed® Veo-systemet måste kalibreras minst två gånger per dygn (en gång var 12:e timme) genom att ett blodsockervärde från ett fingerstick registreras i insulinpumpen. Bäst resultat får du om du kan kalibrera tre till fyra gånger per dygn, med kalibreringarna förlagda till perioder under dygnet när blodsockret inte ändras snabbt. På så sätt blir glukosmätningen mer noggrann på alla nivåer.

Hur ofta behöver MiniMed® 640G-systemet kalibreras?

Kalibreringen är bara nödvändig när du använder CGM-funktionen för kontinuerlig glukosmätning på din insulinpump. MiniMed 640G insulinpump måste kalibreras minst två gånger per dygn (en gång var 12:e timme) genom att ett blodsockervärde från ett fingerstick registreras i insulinpumpen. Följ dessa anvisningar för bästa kalibreringsresultat:

 • Sprid ut kalibreringarna under dagen. För att få optimal noggrannhet för sensoravläsningar ska du kalibrera tre till fyra gånger per dygn.
 • Du kan kalibrera när som helst, vid vilken förändringshastighet som helst för blodsockret, men om du kalibrerar vid två eller tre nedåtpilar kan noggrannheten minska tillfälligt fram till nästa kalibrering./li>
 • Ange ditt BS-värde i pumpen direkt när du har testat blodsockret.
 • Ditt BS-mätvärde är bara giltigt i 12 minuter. Vänta inte längre än så med att mata in det.
 • Se till att dina fingrar är rena och torra när du tar blodprovet och mäter blodsockret.
 • Använd endast fingertopparna när du tar blodprover för kalibrering.
 • Om BS-mätarens värden skiljer sig mycket från sensorns glukosvärden ska du tvätta händerna och kalibrera igen.

När ska jag kalibrera MiniMed® Veo™-systemet?

Det är bäst att kalibrera när blodsockret inte ändras snabbt. Vi rekommenderar att du kalibrerar enligt ett fast schema, t.ex. när du vaknar, före en måltid eller innan du tar kvällsmålet före sänggåendet. Försök hitta en tid på dagen när blodsockret är stabilt, eftersom det är viktigt att kalibrera när glukoshalten i interstitialvätskan inte förändras snabbt. Glukoshalten är t.ex. mer stabil före en måltid, så kalibrera inte efter måltider, eftersom det är mer sannolikt att glukosvärdet förändras snabbt som anpassning till matsmältningen.

När ska jag kalibrera MiniMed® 640G -systemet?

Tabellen nedan visar när du ska kalibrera glukossensorn./p>

När det är: Du måste
Två timmer efter att du har börjat använda en ny sensor.

Göra den första sensorkalibreringen

Två timmar efter att du har börjat med en ny sensor skickar din pump en varning om att du måste kalibrera. Den första sensorglukosavläsningen visas ca 10 till 15 minuter efter att du har kalibrerat.

Sex timmar efter den första kalibreringen.

Göra den andra sensorkalibreringen

Sex timmar efter att du har kalibrerat sensorn första gången visar pumpen en ny varning om att du måste kalibrera och pumpen slutar beräkna sensorglukosvärden. När du har fått en varning om att du ska kalibrera tar det ca 15 minuter efter kalibreringen innan du får sensorglukosvärden igen./p>

Tolv timmar efter den andra kalibreringen och sedan minst var 12:e timme efter det. Efter att du har kalibrerat sensorn för andra gången måste du kalibrera var 12:e timme. Om du inte kalibrerar på över 12 timmar visas en varning om att du måste kalibrera. Efter kalibrering tar det ca 15 minuter innan du får sensorglukosvärden igen./td>

Följ dessa anvisningar för bästa kalibreringsresultat:

 • Sprid ut kalibreringarna under dygnet. För att få optimal noggrannhet för sensoravläsningarka ska du kalibrera tre till fyra gånger per dygn.
 • Du kan kalibrera när som helst, vid vilken förändringshastighet som helst för blodsockret, men om du kalibrerar vid två nedåtpilar kan noggrannheten minska tillfälligt fram till nästa kalibrering.
 • Ange ditt BS-värde i pumpen direkt när du har testat blodsockret.
 • Ditt BS-mätvärde är bara giltigt i 12 minuter. Vänta inte längre än så med att mata in det.
 • Se till att dina fingrar är rena och torra när du tar blodprovet och mäter blodsockret..
 • Du ska endast ta blodproverna för kalibrering i fingertopparna.
 • Om blodsockermätarens värden skiljer sig mycket från glukossensorns kan du behöva tvätta händerna och göra om kalibreringen.

Avläsningarna från den kontinuerliga glukosmätningen (CGM) överensstämmer inte med värdena från blodsockermätaren. Ska jag oroa mig för det?

Blodsockermätarens värden kommer från plasmablod medan sensorns kommer från interstitialvätskan. Oftast förs glukos (blodsocker) först till blodet och sedan till interstitialvätskan. På grund av hur glukos rör sig, kommer avläsningarna från din blodsockermätare (BS) och sensorglukosavläsningarna (SG) sällan att vara identiska. Det är helt normalt.

När du använder tekniken med sensorglukos ska du därför koncentrera dig på trender och mönster och inte på enskilda värden.

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.