Kundsupport

Med våra nya tillbehör kan du bära pump oavsett din livsstil MiniMed Veo

Medtronic har som åtagande att fortlöpande utvärdera och förbättra våra produkters och tjänsters kvalitet och tillförlitlighet. Genom vårt övervakningssystem har vi underrättats om potentiella problem och vill informera dig om dessa och ge rekommendationer om användningen av våra pumpar.

Timeout för sensorkurvan (endast Veo)

Timeout för sensorkurvan

Säkerhetsinformation om timeout för sensorkurvan för MiniMed Veo-pumpar (endast MMT-554 och MMT-754) med sensoranvändning och stopp vid lågt glukos aktiverat

På din MiniMed Veo insulinpump går det att ställa in hur många minuter sensorkurvan ska visas innan visningen återgår till hemskärmbilden.

Fabriksinställningen för timeout för visning av sensorglukoskurvor är 2 minuter. Om timeout ställs in på INGEN kan detta förhindra att basinsulindoseringen återupptas två timmar efter att den avbrutits på grund av lågt blodsockervärde, vilket kan leda till ett förhöjt blodsockervärde.

[Detta inträffar endast om du går till skärmen med sensorglukoskurvor i samband med att insulindoseringen avbryts på grund av funktionen Lågt Glukos Stopp och lämnar skärmen öppen, samtidigt som timeout är inställd på INGEN]

Om detta händer, piper pumpen tre gånger varje kvart för att påminna dig om att insulindoseringen har avbrutits. Alla övriga alarm fungerar som vanligt, men basinsulindoseringen återupptas inte så länge skärmen för sensorglukoskurvor visas.

Rekommendationer för timeout för sensorglukoskurva:

 • Ändra inte inställningen för timeout för visning av sensorglukoskurvorna till INGEN.
 • Om du har funktionen Lågt Glukos Stopp aktiverad och har ändrat inställningen för sensorkurvans tidsgräns till INGEN ska du ändra inställningen genom att följa stegen nedan:
  1. Gå till menyn Sensor (Sensor).
  2. Välj Ändra inställningar och tryck på ACT.
  3. Välj Timeout kurva och tryck på ACT.
  4. Välj 2, 4 eller 6 minuter (välj inte INGEN (”NONE”)) och tryck på ACT.

Var kontrollerar jag vilken pumpmodell jag har?

Insulinpumpens modell visas i statusskärmbilden eller på etiketten på pumpens baksida.

Sensor Graph

Vad är funktionen Timeout för sensorkurva?

Du kan använda funktionen för att välja hur länge skärmbilden med sensorkurvan ska visas när du har slutat trycka på knappen. MiniMed Veo levereras med fabriksinställningen 2 minuter. Alternativen i inställningsmenyn är 2 minuter, 4 minuter, 6 minuter och INGEN.

Varför finns alternativet INGEN för funktionen Timeout för sensorkurva?

Alternativet är praktiskt för den som vill att skärmbilden med sensorkurvan ska fortsätta visas. Eftersom alternativet INGEN kan påverka funktionen som avbryter insulintillförseln vid lågt sensorglukosvärde, rekommenderar vi att du inte använder det.

Får jag en varning om att min basaldos insulin inte har återupptagits efter 2 timmar?

Det finns inget alarm som ges efter tvåtimmarsperioden. Men om pumpen är stoppad piper den tre gånger varje kvart för att påminna dig om att du inte får något insulin. Alla pumpens och sensorns alarm och varningar fungerar när pumpen visar skärmbilden för sensorkurvan.

Vad kan jag göra för att det inte ska hända?

Det händer bara om du har ställt in timeout för sensorkurvan på INGEN och använder funktionen Lågt Glukos Stopp (LGS) (på en MiniMed Veo-pump)

Om du är osäker på vilken inställning du har för timeout för sensorkurvan gör du så här:

 1. Gå till huvudmenyn.
 2. Välj sensormenyn.
 3. Välj Ändra inställningar och tryck på ACT.
 4. Välj Timeout kurva och tryck på ACT.
 5. Välj 2, 4 eller 6 minuter (välj inte INGEN) och tryck på ACT.

LÖS ÖVERDEL TILL DREVSTÖDET (endast Veo)

Säkerhetsinformation om lös överdel till drevstödet för alla MiniMed Veo-pumpar

Din pump är utformad för att tåla en del stötar och att tappas men om det händer bör du ändå kontrollera att pumpen inte har fått sprickor eller skadats på annat sätt. Vi har fått information om att vissa användare har haft problem med överdelen på pumpens drevstöd (se bild nedan) och vill i förebyggande syfte informera våra kunder om hur man kan undvika sådana problem. Överdelen på insulinpumpens drevstöd håller pumpmotorn på plats och gör att motorns kolv kan tryckas mot reservoaren så att pumpen levererar insulin.

I sällsynta fall kan överdelen sticka ut från botten av reservoarutrymmet. Detta kan inträffa om insulinpumpen har skadats på grund av att den har slagit i en hård yta (t.ex. om den tappats). Om man trycker på den lösa överdelen kan det leda till en oavsiktlig tillförsel av extra insulin.

Rekommendationer

 • Kontrollera din pump regelbundet, särskilt om den har utsatts för stötar eller tappats på en hård yta.
 • Om drevstödets överdel sticker ut, såsom visas på bilden ovan, tryck inte tillbaka överdelen och sluta använda pumpen.

 

Hur vet jag om drevstödets överdel är lös eller sticker ut?

Vissa kunder har råkat ut för att överdelen har suttit löst, och i sällsynta fall kan överdelen sticka ut från sidan av insulinpumpen på grund av att den har stött emot en hård yta. Oftast leder en lös överdel till ett A33- eller motorfelsalarm i samband med manuell primning eller fyllning av slangen. Risken för dig är liten, men vi vill ändå uppmana dig att undersöka överdelen till drevstödet på din insulinpump. Så här hittar du överdelen till drevstödet:

 • Håll insulinpumpen med skärmen mot dig (reservoaren/slangen ska vara längst ned till vänster.)
 • Överdelen till drevstödet är en rund cirkel längst ned till höger på pumpen, nedanför den upphöjda Medtronic MiniMed-etiketten. VIKTIGT: TRYCK INTE PÅ DEN HÄR DELEN AV INSULINPUMPEN.
 • En normal insulinpump och en insulinpump med lös överdel till drevstödet visas på bilderna ovan.
 • Titta på överdelen till drevstödet:
  • Om den ÄR inskjuten: Överdelen till drevstödet är inte skadad och du kan fortsätta använda insulinpumpen.
  • Om den INTE ÄR inskjuten:Du måste sluta använda insulinpumpen. Du måste sköta din diabetes med insulininjektioner enligt den reservplan som du och sjukvårdspersonalen har kommit överens om och kontakta vår produktsupport.

Loose Drive Support Cap. Cap sticking outFig 1. Normal Drive Support Cap. Cap slightly indented.

 

 

 

 

 

Vad är en lös överdel till drevstödet?

Överdelen på insulinpumpens drevstöd håller pumpmotorn på plats och gör att motorns kolv kan tryckas mot reservoaren så att pumpen levererar insulin.

Vad kan hända med mig om överdelen är lös?

Om man trycker på överdelen till drevstödet och överdelen sitter löst kan pumpen ge för mycket insulin. Överdelen ska alltid se ut att vara något indragen (som på bilden). I sällsynta fall kan överdelen sticka ut från sidan av insulinpumpen på grund av att den har stött emot en hård yta.


Om du ser att överdelen till drevstödet sitter löst eller sticker ut ska du sluta använda insulinpumpen och kontakta produktsupport.TRYCK INTE PÅ ÖVERDELEN TILL DREVSTÖDET OM DEN STICKER UT.

Vilka insulinpumpar gäller det? Var kontrollerar jag vilken pumpmodell jag har?

Alla modeller av MiniMed Veo insulinpumpar kan påverkas. Insulinpumpens modell visas i statusskärmbilden eller på etiketten på insulinpumpens baksida.

Vad ska jag göra om jag tappar insulinpumpen eller om mitt barn som använder insulinpump brukar tappa den? Ska jag oroa mig för det?

Eftersom det är viktigt för oss både med barnets säkerhet och kvaliteten på våra produkter, tillverkas våra pumpar så att de följer en internationell standard som kräver att de ska vara tåliga mot stötar och att tappas.

Om barnet brukar tappa insulinpumpen ska du regelbundet följa rutinen nedan för kontroll av pumpen efter att den tappats:

Standardmetod för att kontrollera insulinpumpen när den har tappats
Undvik i möjligaste mån att tappa pumpen.

 1. Kontrollera att alla kopplingar sitter stadigt på plats.
 2. Kontrollera bildskärmen, tangentbordet och höljet så att de inte har sprickor eller andra skador.
 3. Kontrollera att infusionssetet, även slangkopplingen och slangen, inte har några sprickor eller skador.
 4. Kontrollera statusskärmbilden, basaldoseringarna och andra pumpinställningar.
 5. Gör självtestet som finns i FUNKTIONSMENYN.
 6. Ring din lokala Medtronic produktsupport och be om hjälp.

VATTENSKADA (endast Veo)

Säkerhetsinformation om vattenskada för alla MiniMed® Veo™-pumpar

Såsom förklaras i bruksanvisningen till alla MiniMed Veo-pumpar kan följande inträffa om pumpen utsätts för vatten: ett alarm avges, pumpens inre elektronik skadas eller knapparna slutar fungera. Bifogat finns den relevanta delen av bruksanvisningen. Var noga med att följa rekommendationerna där.

Gör Medtronic sina insulinpumpar vattensäkra?

Våra MiniMed Veo-insulinpumpar har fuktskyddsklassningen IPX7, vilket betyder att de normalt klarar att doppas i vatten av misstag eller att få stänk på sig men inte ska sänkas ned i vatten. Klassningen innebär att insulinpumpen ska klara att vara på ett djup av 1 meter i 30 minuter.

En korrekt monterad MiniMed® 640G insulinpump med reservoar och slang är vattensäker (fuktskyddsklassning IPX8) vid ett djup på upp till 3,6 meter i upp till 24 timmar.

Jag råkade spilla insulin i/på min MiniMed® Veo™-pump. Kan det ha skadat pumpen?

Pumpen är designad för att stå emot oavsiktlig kontakt med vätskor, bland annat både insulin och vatten. Om du har spillt insulin på eller i pumpen ska du följa samma steg som om den har utsatts för vatten:

 1. Klappa utsidan av höljet torr.
 2. Öppna reservoarutrymmet och kontrollera om det finns vatten i reservoaren. Om den är våt, torka den helt torr inom 10 minuter från att den har utsatts för vatten. Exponering för vätskor (både vatten och insulin) kan korrodera mekanismen.
 3. Torka reservoaren helt torr. Sätt INTE in en våt reservoar i insulinpumpen.
 4. Använd inte varmluft för att torka insulinpumpen. Det kan skada elektroniken inne i pumpen.
 5. Kontrollera batterifacket och batteriet. Om de är fuktiga, låt dem torka helt innan du använder insulinpumpen.
 6. Gör självtestet som finns under FUNKTIONSMENY.

Min MiniMed® Veo™ insulinpump blev våt under ett regnväder (eller på något annat sätt). Ska jag vara orolig?

Du ska inte sänka ned din MiniMed® Veo™ insulinpump i vatten när du simmar, badar eller ägnar dig åt andra vattenaktiviteter, men pumpen är konstruerad för att tåla tillfällig kontakt med vatten, till exempel under ett regnväder. Om du är ute i dåligt väder och pumpen utsätts för vatten ska du göra så här:

 1. Gör självtestet som finns under FUNKTIONSMENY. Klappa utsidan av höljet torr.
 2. Öppna reservoarutrymmet och kontrollera om det finns vatten i reservoaren. Om den är våt, torka den helt torr inom 10 minuter från att den har utsatts för vatten. Exponering för vätskor (både vatten och insulin) kan korrodera mekanismen.
 3. Torka reservoaren helt torr. Sätt INTE in en våt reservoar i insulinpumpen.
 4. Använd inte varmluft för att torka insulinpumpen. Det kan skada elektroniken inne i pumpen.
 5. Kontrollera batterifacket och batteriet. Om de är fuktiga, låt dem torka helt innan du använder insulinpumpen.
 6. Gör självtestet som finns under FUNKTIONSMENY.

Jag använder min MiniMed® Veo™ insulinpump när jag idrottar och tränar på gym. Jag bär pumpen i min sportbehå men det innebär att den utsätts för svett varje gång jag tränar. Ska jag oroa mig över det, och i så fall, finns det någon annan lösning?

Om en MiniMed® Veo™ insulinpump utsätts för fukt vid upprepade tillfällen kan den skadas. Här följer några tips på hur du kan skydda pumpen från fuktskada:

Dagliga aktiviteter

 • Om luftfuktigheten är hög där du bor ska du förvara pumpen i ett täckande tillbehör eller i en ficka så att den skyddas från värme och svett.
 • Se till att insulinpumpen inte ligger an direkt mot kroppen där du svettas mest.
 • Om du har mycket handsvett ska du torka händerna så att de är torra innan du trycker på knapparna på insulinpumpen.

MiniMed® Veo™ insulinpumpar har fuktskyddsklassningen IPX7, så varför rekommenderar ni att man tar av sig pumpen innan man gör någon vattenaktivitet?

Våra MiniMed Veo-insulinpumpar har fuktskyddsklassningen IPX7, vilket betyder att de normalt klarar att doppas i vatten av misstag eller att få stänk på sig men du ska undvika att sänka ned pumpen i vatten.

Pumparna är konstruerade och tillverkade för att vara tåliga, men de kan spricka. Eftersom vi inte helt kan förhindra risken för sprickor rekommenderar vi att användarna inte avsiktligt sänker ned sina MiniMed® Veo insulinpumpar i vatten.

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.