REGLER FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

REGLER FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

I dessa regler för skydd för personuppgifter beskriver vi hur Medtronic behandlar personlig information. Det är för vår fortsatta framgång mycket viktigt att upprätthålla och respektera våra kunders, affärskollegers och säljares samt patienters förtroende. Vi kommer alltid att behandla privat information:

 • Konfidentiellt och hederligt
 • Tillämpligt enligt de regler vi ställer upp
 • Lagligt enligt tillämpliga dataskyddslagar, direktiv, förordningar och regler

Vad är Medtronic?

Medtronic är det namn vi använder för hela företaget och verksamheten inklusive Medtronic, Inc., ett bolag som finns i USA, och de företag som det kontrollerar, såsom dotterbolag och närstående bolag. När vi använder orden vi eller vår, menar vi Medtronic.

När gäller dessa regler för skydd för personuppgifter?

Dessa regler för skydd för personuppgifter gäller när vi behandlar personlig information som samlas in från nationer i Europa. Dessa regler för skydd för personuppgifter gäller för uppgifter som vi erhåller direkt från den person som uppgifterna identifierar och de gäller även när vi erhåller uppgifter från en person (eller ett företag) som identifierar en annan person. När vi därför använder orden "du/ni", "mig" och "jag" i dessa regler för skydd av personuppgifter menar vi den individ vars personliga information vi behandlar, vare sig vi får informationen direkt från personen i fråga eller indirekt från någon annan.

Dessa regler för skydd av personuppgifter gäller inte när vi behandlar information:

 • om våra anställda vad gäller deras anställningsvillkor hos oss
 • då vi har angivit andra friskrivningsklausuler, principer, användningsvillkor eller andra villkor, som anger att denna princip inte gäller eller att en annan princip eller ett annat villkor gäller
 • som inte identifierar dig som fysisk person, liksom personlig information (definieras nedan) som vi har avidentifierat, så att den inte längre kan användas för att identifiera dig

Vad menas med databehandling?

Databehandling innebär all hantering av personlig information vare sig det sker på automatisk väg eller ej, bland annat insamlande, användning, yppande, anpassning, ändring, korrigering, hämtande, kombinering, blockering, raderande, överföring, förstörande, registrering, organisering, förvaring och användning av personlig information.

Vad menas med personlig information?

Personlig information är information som gäller dig och som vi kan använda för att identifiera just dig, som till exempel:

 • namn
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • födelsedatum
 • adress
 • personnummer
 • bankkontonummer
 • All annan information som identifierar eller kan identifiera dig och som gäller dig


Vissa typer av personlig information är känslig information. Begreppet känslig information definieras nedan. När vi i dessa regler för skydd av personlig information använder uttrycket personlig information inbegriper vi även känslig information, såvida vi inte specifikt anger något annat.

När och hur samlar Medtronic in personlig information?

Medtronic kan samla in personlig information på ett flertal sätt. Till exempel:

 • På vissa ställen på våra webbplatser har du möjlighet att skicka personlig information om dig själv till oss. Du kanske fyller i till exempel ett registreringsformulär, en undersökning eller e-postformulär. Du kan också välja att låta oss göra dina besök på våra webbplatser personliga och vi kan be om viss personlig information som är till hjälp vid dina besök på våra webbplatser. När denna information kombineras med information som inte är personlig, som vi samlar in via cookies, kan vi se att du har besökt våra webbplatser tidigare.
 • Vi kan samla in personlig information från dig när du går in på contact us för information, produkter eller tjänster.

Hur behandlar Medtronic personlig information?

Vi kan använda din personliga information (gäller inte känslig information, som belyses separat nedan) genom att:

 • svara på dina önskemål och frågor
 • upprätta ett kontrakt eller utföra kontraktsförhandlingar med eller om dig
 • utveckla dokumentation och dokumentera din personliga information
 • kontakta dig via post (eller på andra sätt med din tillåtelse) med information som kan vara av intresse för dig, bland annat information om kliniska studier och om våra eller andras produkter och tjänster
 • för analytiska syften och för forskning, utveckla och förbättra program, produkter, behandlingar, tjänster och innehåll
 • avlägsna din personliga identifiering (namn, e-postadress, personnummer etc). Du kan då inte längre identifieras som en unik person. När vi har avidentifierat informationen är den opersonlig information och dessa regler för skydd av personlig information gäller inte längre
 • göra din åtkomst till våra webbplaster personlig, t.ex. genom att berätta om nyheter som kanske kan vara av intresse för dig
 • vidmakthålla dessa regler för skydd av personlig information och på annat sätt skydda våra rättigheter och vår egendom
 • skydda dina viktiga intressen eller annans hälsa, säkerhet och välfärd
 • följa lag eller regler, domstolsbeslut eller annan laglig förpliktelse
 • för våra andra lagliga intressen, såvida inte det orättvist leder till nackdelar för dina fri- och rättigheter
 • på andra sätt som du ger tillåtelse till

Vad menas med känslig information?

Vissa typer av personlig information är känslig information. Känslig information är personlig information som avslöjar eller är förknippad med din hälsa (t.ex. ditt implantats serienummer eller datum för en implantation), ras eller etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, sexualliv, politisk hemvist eller medlemskap i fackförening.

Kommer Medtronic att samla in eller behandla känslig information på annat sätt än övrig personlig information?

Medtronic samlar endast in och behandlar känslig information:

 • på sådana sätt som du uttryckligen givit tillstånd till
 • för att skydda dina viktiga intressen i de fall din uttryckliga tillåtelse inte kan ges eller på ett rimligt sätt kan begäras enligt landets lag
 • enligt landets lag
 • i de fall informationsbehandling är nödvändig av medicinska skäl, varvid vi har samma tystnadsplikt som läkare och övrig vårdpersonal
 • för att etablera, behandla eller försvara lagliga anspråk

Till exempel:

 • Vi kan samla in känslig information om patienter från våra kunder, säljare eller andra affärskontakter när du får behandling eller teknisk support för våra produkter
 • Vi kan samla in känslig information om patienter när vi får frågor och förslag om våra produkter och tjänster
 • Vi kan samla in känslig information som begärs av FDA i USA, europeiska och andra myndigheter för att garantera säker och effektiv användning av våra produkter och tjänster
 • Vi kan samla in känslig information om deltagare i kliniska försök, studier och andra forskningsaktiviteter
 • Vi kan samla in känslig information direkt från dig om du frivilligt ger oss den

Kommer Medtronic att använda personlig information för att kontakta mig i marknadsföringssyfte?

Vi kan då och då komma att kontakta dig personligen genom e-post, fax, post eller telefon för att ge dig information om projekt, produkter, tjänster och innehåll som kan vara av intresse för dig, såvida du inte talar om för oss att du inte vill ha marknadsförings- eller marknadsforskningsinformation från oss. Om tillämplig lag kräver att vi måste få ditt uttryckliga tillstånd innan vi sänder viss information av marknadsföringskaraktär, kommer vi att sända endast dessa typer av meddelanden när vi erhållit ditt uttryckliga tillstånd.

Om jag inte längre vill ha marknadsföringsinformation från Medtronic?

Om du inte längre vill ha marknadsföringsinformation från oss eller om du vill att vi slutar behandla din personliga information på något annat sätt, kan du gå in på contact us såsom det beskrivs i slutet av dessa regler och berätta för oss vilka typer av information du inte längre vill ha. Om du har fått eller i framtiden får ett e-postmeddelande från oss, så har varje e-postmeddelande dessutom ett enkelt automatiskt sätt, som du kan använda för att meddela att du inte vill ha e-post från oss.

Delar Medtronic privat information med tredje part?

Medtronic delar inte din personliga information med icke behörig tredje part utan ditt tillstånd, såvida det inte anges på annat sätt i dessa regler för skydd av personlig information.

I vår vanliga verksamhet delar vi viss personlig information med företag som vi hyr för att på vår order utföra tjänster eller funktioner. Till exempel kan vi använda olika säljare och leverantörer för att leverera våra produkter. I sådana fall ger vi säljaren eller leverantören information för att kunna behandla din order, till exempel ditt namn och postadress. I alla de fall då vi delar din personliga information med tredje part har de inte tillstånd att behålla, yppa eller använda din information med andra förutom för att utföra de tjänster vi bett dem att ombesörja.

Vi kommer inte att sälja, byta eller publicera din personliga information, förutom i samband med företagsförsäljning, fusion, företagsupplösning eller företagsförvärv.

Vi kan på laglig väg tvingas att lämna ut din personliga information enligt domstolsbeslut, stämning, husrannsakningsorder, lag eller förordningar. Vi kan samarbeta med berörda myndigheter när det gäller att upptäcka och bestraffa besökare på våra webbplatser som överskrider våra regler och som beter sig illa (eller olagligt) mot andra besökare.

Vi kan yppa personlig information till tredje part om vi upplever att detta är nödvändigt för att:

 • upprätthålla dessa regler för skydd av personlig information
 • skydda våra rättigheter eller vår egendom
 • skydda någons hälsa, säkerhet eller välfärd
 • följa lag eller förordningar, domstolsbeslut eller andra lagförfaranden

Kommer Medtronic att överföra personlig information om mig till andra länder än där jag bor?

Medtronic kan överföra information från det land, där den samlats in till alla länder eller områden inom EES samt till andra länder som EU anser ha adekvat skydd av personlig information. Vi överför information till andra områden endast om:

 • det är nödvändigt för att upprätthålla ett kontrakt mellan dig och Medtronic eller för vidta åtgärder före ett kontrakt i enlighet med din begäran; eller
 • om du ger ditt tillstånd till överföringen; eller
 • om uppgifterna blir adekvat skyddade i det andra landet genom kontrakt eller annat skydd

Medtronic har överenskommelser med alla sina kontor och närstående bolag som garanterar att personlig information som överförs bland Medtronics företag är adekvat skyddad, bland annat överföring av personlig information (där även känslig information kan ingå) till Medtronic-företag i USA.

Vad händer om dessa regler för skydd av personlig information ändras?

Om vi bestämmer att göra någon betydande ändring i dessa regler för skydd av personlig information, kommer vi att beskriva alla större förändringar i denna del av reglerna. Du kan alltid finna den senaste versionen av dessa regler för skydd av personlig information och dess historik på ditt lands webbplats, eller contact us på adressen nedan.

Hur säker är den personliga informationen?

Vi använder rimliga fysiska, administrativa och tekniska säkerhetssystem för att skydda den personliga informationen från förlust, missbruk, åtkomst av obehöriga, ändring eller förstörelse. Vi begränsar också åtkomsten av din personliga information för anställda och underleverantörer som behöver informationen för att sköta sina jobb. Du måste dock hålla i minnet att inga Internet-överföringar någonsin är säkra till 100 % eller felfria. Speciellt är e-post som sänds till eller från oss eventuellt inte säker och du måste därför vara extra varsam med vilka uppgifter du sänder till oss via e-post.

Hur länge behåller Medtronic min personliga information?

Hur länge behåller Medtronic min personliga information?
Vi är inte ansvariga för funktionen på webbplatser som sköts av tredje part eller för dina affärskontakter med dem.

Finns det ytterligare regler för skydd av personlig information på Medtronics webbplatser?

Länkar. Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser förutom våra egna. Vi tillhandahåller länkarna för att göra det enkelt för dig, men vi granskar, kontrollerar eller övervakar inte skyddet av personlig information på webbplatser som andra har. Vi är inte ansvariga för funktionen på webbplatser som sköts av tredje part eller för dina affärskontakter med dem.

Våra webbplatser kan också innehålla länkar till andra webbplatser som sköts av Medtronic. Dessa regler för skydd av personlig information gäller endast för webbplatser för Medtronic-företag i Europa och det kan finnas vissa variationer i dessa regler för skydd av personlig information som kan gälla vissa nationer i Europa. När du därför följer en länk från denna webbplats till en annan webbplats, och även till en annan plats som Medtronic har, rekommenderar vi att du kontrollerar webbplatsens regler för skydd av personlig information.

Cookies

Medtronic kan använda cookies på sina webbplatser. Cookies är textfiler som vi placerar i webbläsarens filer i din dator vid ditt besök. Cookies kan sparas på din dators hårddisk. Den information som vi samlar in med hjälp av cookies är inte personlig information. Du kan alltid ta bort våra cookies om din webbläsare så tillåter, men vissa delar på våra webbplatser kanske inte fungerar korrekt om du gör så. Vi tillåter inte tredje part att placera cookies på våra webbplatser.

Kontakta Medtronic

Vår målsättning är att hålla din information korrekt. Om du skulle upptäcka att informationen inte är fullständig, korrekt eller aktuell eller om du har frågor eller kommentarer om dessa regler för skydd av personlig information, ber vi dig kontakta oss på följande adress:

Medtronic AB
Box 1230
164 28 KISTA, Sverige
Telefon: 08-568 585 00
Fax: 08-568 585 01
reception.sweden@medtronic.com


Version: december 2012

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.